Дулевска Марија

Директор на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп

Родена на 04.II.1979

Образование:

  • Средно Образование: Гимназија Мирче Ацев, Прилеп, генерација: 96/97
  • Високо образование: Филолошки Факултет, отсек Англиски јазик и Книжевност 2001/02
  • Магистер по Англиски јазик 2009/10

Работно искуство:

  • Професор по Англиски Јазик при ОУ Гоце Делчев Прилеп од 2001 до 2008 година
  • Од 18.VIII.2008 Директор на ОУ Блаже Конески - Прилеп

Извештаи и програми: