Прангоски Ристо

Педагог при ОУ Блаже Конески - Прилеп

Роден на: 14.V.1950

Образование:

  • Средно Образование: Гимназија Мирче Ацев, Прилеп, генерација 68/69
  • Високо Образование: Филозовски Факултет - институт за Педагогија, 1980 година

Работно искуство:

  • Одделенски Наставник
  • Професор
  • Педагог од 1982 година

Извештаи и програми: