Распоред за времетраењето на училишните часови и одморите

Врз основа на Законот за основно образование, Статутот на училиштето и Куќниот ред Распоредот и времетраењето на наставните часови и одморите се регулира на следниот начин:

ПРЕДПЛАДНЕ

Час Ѕвоно за ученици Ѕвоно за час Завршување на часот Одмор
1 час 7:05 7:15 7:55 5
2 час - 8:00 8:40 20
3 час 8:55 9:00 9:40 5
4 час - 9:45 10:25 10
5 час 10:30 10:35 11:15 5
6 час - 11:20 12:00 5
7 час - 12:05 12:45 -

ПОПЛАДНЕ

Час Ѕвоно за ученици Ѕвоно за час Завршување на часот Одмор
1 час 12:50 13:00 13:40 5
2 час - 13:45 14:25 20
3 час 14:40 14:45 15:25 5
4 час - 15:30 16:10 10
5 час 16:15 16:20 17:00 5
6 час - 17:05 17:45 5
7 час - 17:50 18:30 -

Распоред за времетраењето на училишните часови и одморите во ОУ Блаже Конески - Прилеп - населба Варош

Врз основа на Законот за основно образование, Статутот на училиштето и Куќниот ред Распоредот и времетраењето на наставните часови и одморите се регулира на следниот начин:

ПРЕДПЛАДНЕ

Час Ѕвоно за ученици Ѕвоно за час Завршување на часот Одмор
1 час 7:50 8:00 8:40 5
2 час - 8:45 9:25 20
3 час 9:40 9:45 10:25 5
4 час - 10:30 11:10 10
5 час 11:15 11:20 12:00 -

НАПОМЕНА:

  1. Секој наставник должен е да биде присутен 10 минути пред почетокот на наставните часови, а дежурните наставници 20 минути пред првиот час;
  2. Секој наставник за време додека учениците ја подигнуваат и ја консумираат храната во училинцата-кабинетот е должен да остане со нив;
  3. Изборната, настава, слободните активности, дополнителната и додатната настава се изведуваат секој работен ден по наставните часовите.