Тавчиоска Горица

Секретар на ОУ Блаже Конески - Прилеп

Родена на: 22.V.1961

Образование:

  • Средно Образование: СУ Орде Чопела, Прилеп, генерација 79/80
  • Вишо Образование: Правен Факултет - VI степен, 1991 година

Работно искуство:

  • Секретар при ОУ Блаже Конески Прилеп од 2007 година