Училишен одбор

ред. бр. презиме и име Делегиран од: Контакт телефон email
1. Карески Илија МОН 075/427-439 ilekare@gmail.com
2. Ивановска Гордана Совет на родители 048/418-312; 071/323-037 gordeiv@yahoo.com
3. Кокароска Марија Совет на родители 072/223-803; 048/525-774 mkokaroska@gmail.com
4. Ѓорѓиева Наташа општина Прилеп 078/408-018 nate-74@live.com
5. Трајкоска Моника општина Прилеп 071/519-997  
6. Стојаноска Сузана Совет на родители 075/600-396  
7. Ристеска Наташа - Претседател на У.О наставници 048/520-803; 071/382-756 rnatasa@t-home.mk
8. Христовска Виолета наставници 048/421-771; 071/832-525  
9. Велкоски Љупчо наставници 048/421-433