Регионалeн натпревар по англиски јазик

21 Април 2012

Сите Фотографии

Во О.О.У Блаже Конески- Прилеп на ден 21.04.2012 год- Сабота се одржа регионалниот натпревар по англиски јазик организиран од ЕЛТАМ - на кој зедоа учество по 2 ученици од основните училишта од градот , како и ученици од с. Мало Коњари, Кривогаштани и Македонски Брод. Учениците беа 8 одд со потпишани изјави дека немаат престојувано во земја каде се говори англискиот јазик. На натпреварот зедоа учество 21 ученик.

Комисија:

  • Маркоска Билјана - Претседател
  • Чатлеска Благица- Заменик претседател
  • Ристеска Соња- член
  • Магдеска Марга- член
  • Чатлеска Благица- член
  • Кулеска Ирена- заменик член
  • Вренцоска Антица- заменик член
  • Наумоска Билјана- заменик член