Распоред за дежурство на наставниците и помошниот персонал

ПРЕТПЛАДНЕ
Приземје Прв Спрат Втор Спрат
ПОНЕДЕЛНИК
Клекачкоски Благоја Апостолоска Анка Ефтимоски Ицко
Дичоски Драшко Антулеска Васе Котевски Цветко
Димеска Марија Велкоски Љупчо Магдеска Маргарита
ВТОРНИК
Клекачкоски Благоја Антулеска Васе Дивјакоски Цветан
Магероска Снеже Стевананџија Габриела Јованоска Љубица
Јованоска Ружа Маркоска Виолета Котевски Цветко
СРЕДА
Џокоска Гордана Бошкоска Ана Неделкоска Марија
Белокоска Сузана Апостолоска Анка Бузеска Лилјана
Димеска Марија Велкоски Љупчо Ефтимоски Ицко
ЧЕТВРТОК
Ристеска Проданоска Наташа Котеска Лидија Дивјакоски Цветан
Дичоски Драшко Ангелеска Марија Магдеска Маргарита
Магероска Снеже Маркоска Виолета Котески Цветан
ПЕТОК
Бабаноски Бранко Ангелеска Марија Јованоска Љубица
Белокоска Сузана Ангелеска Евгенија Дивјакоски Цветан
Џокоска Гордана Стевананџија Габриела Ангелески Дејан
ПОПЛАДНЕ
Приземје Прв Спрат Втор Спрат
ПОНЕДЕЛНИК
Ристеска Наташа Наумчески Димчо Спасеска Милева
Трајкоска Илинка Ангелеска Евгенија Мојсоска Весна
Ристеска Проданоска Наташа Мишески Петре Георгиева Емилија
ВТОРНИК
Смугреска Дијана Мишески Петре Бузеска Лилјана
Црвенкоска Весна Попова Борка Мојсоска Весна
Трајкоска Илинка Темелкоска- Ристеска Павлина Христовска Виолета
СРЕДА
Котеска Лидија Наумчески Димчо Димоска Наде
Ристеска Наташа Мазнејкова Вера Кочоска Валентина
Спиркоски Методија Богданоски Игор Ангелески Дејан
ЧЕТВРТОК
Звездоска Павлина Темелкоска Ристеска Павлина Христовска Виолета
Смугреска Дијана Попова Борка Ангелески Дејан
Црвенкоска Весна Спиркоска Милка Димеска Наде
ПЕТОК
Андоноски Петар Мазнејкова Вера Спасеска Милева
Спиркоски Методија Богданоски Игор Кочоска Валентина
Звездоска Павлина Јонческа Катерина Георгиева Емилија
ПОМОШЕН ПЕРСОНАЛ
Претпладне
Секулчески Трајче
Наумоска Жаклина
Северкоска Менка
Николоска Сузана
Попладне
Ртоски Стевчо
Богојевски Оливер
Аџиска Ленче