Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Програми

Годишна програма

ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

-Подобрување на работата со ученици со посебни потреби и потешкотии во учењето
-Унапредување на соработката со родителите
-Зајакнување на демократската клима во училиштето иреализирање на Отворен ден за Граѓанско образование

Програми на педагог

Годишната програма на училишниот педагог е изготвена врз основа на:

-Законот за основно образование (Сл.весник на Република Македонија бр.103/08.год.)
-Индикатори за квалитетот на работата
-Основни професионални компетенции на работата на стручните соработници

Програми на психолог

Програмата на психологот е поделена на следните подрачја:

-Работа со ученици
-Работа со наставници
-Работа со родители
-Соработка со заедницата
-Училишна структура, организација и клима

Програма на училишен парламент

Програмата на Ученичкиот парламент опфаќа активности кои се реализираат на месечно ниво.