Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Наши вредности

Визија

Нашето училиште треба да биде посакувана средина во која учениците ќе напредуваат според своите индивидуални способности, ќе се почитуваат меѓусебно, ќе се негува позитивна демократска атмосфера, ќе се развива чувство за припадност на мултикултурно и мултиетничко општество.

Мисија

Во нашето училиште  учениците се стекнуваат со знаења, вештини и ставови преку соработка, дружење и  соживот, а наставниците континуирано професионално се усовршуваат за да реализираат квалитетна настава. Нуди просторни услови и опремненост, кои постојано се подобруваат.  Промените ги прифаќа како временско патување низ мултикултурата и мултиетничноста преку меѓусебна соработка со родителите, наставниците, учениците, институциите и локалната средина.

Стекнување доверба

Родителите кои пројавуваат интерес за запишување на своето дете ги охрабруваме да остварат контакт со училиштето преку телефон или е-пошта со пополнување на формуларот за контакт за добивање на информации. За добивање на подобар увид во нашата програма родителите може да остварат посета на училиштето.

Ученици

Училиштето е средина во која учениците стекнуваат знаења, вештини, формираат ставови но и практикуваат однесување кое значи активно ангажирање во заедницата. Мотивирани за учење и постигнување поголеми успеси, со своите иницијативи, лоцирање на проблеми, застапување и презентирање на идеите и барањата за добивање поддршка од возрасните, учениците покажаа дека се чувствуваат пријатно во училиштето, дека го доживуваат како заедница на која припаѓаат.