Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Програми на психолог

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ЗА 2019-2020 ГОДИНА

Програмата на психологот е поделена на следните подрачја:

  1. Работа со ученици,
  2. Работа со наставници,
  3. Работа со родители,
  4. Соработка со заедницата,
  5. Професионален развој и професионална соработка,
  6. Училишна структура, организација и клима,
  7. Аналитичко – истражувачка работа.

Превземи