Програми на педагог - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Програми на педагог

Годишната програма на училишниот педагог е изготвена врз основа на:

  1. Законот за основно образование (Сл.весник на Република Македонија бр.103/08.год.),
  2. Индикатори за квалитетот на работата,
  3. Основни професионални компетенции на работата на стручните соработници,
  4. Прирачник за следење на работата и планирање на професионален развој на наставници и стручни соработници,
  5. Годишниот Извештај за работата на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп во учебната 2017/18 год.,
  6. Годишната програма за работа на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп во учебната 2019/20 год.,
  7. Самоевалуација на училиштето,
  8. Развојно планирање  на училиштето,
  9. Личен план за професионален развој.