Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Совет на родители

Учество на родителите

Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. За организирано остварување на интересите на учениците во нашето училиште, учениците се организирани во заедница на паралелка и ученички парламент.

Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедниците на паралелките. Истиот работи по претходно подготвена програма за работа. Работата на ученичкиот парламент ја координираат стручните соработници психологот и педагогот, а директорот многу често разговара со учениците за проблемите кои ги согледале и за начините на нивно решавање.

Ученичкиот парламент со свои претставници учествува во советот на родители, наставничкиот совет, училишниот одбор и во тимот за меѓуетничка интеграција во образованието.