Совет на родители - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Совет на родители

Учество на родителите

Совет на родители

Закон за основно образование, Член 145
(1) За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од
родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето.
(2) Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го
избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката.
(3) Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.
(4) Советот на родители:
– дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за
годишната програма за работа,
– расправа за извештајот за работата на училиштето,
– предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
– дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
– разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа,
– избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
– врши други работи утврдени со статутот на училиштето.

 

Членови во Совет на родители 2020/2021

 1. Јасмина Ангелеска 1/1
 2. Весна Спиркоска Тофилоска 1/2
 3. Наталија Наумоска 1/3
 4. Андријана Челебитова 1/4
 5. Деан Крстески 2/1
 6. Кире Цуцулески 2/2
 7. Мери Јандреска 2/3
 8. Александар Димитријески 2/4
 9. Јасмина Туманоска 2/5
 10. Сашо Тошески 3/1
 11. Наташа Попоска Шестакоска 3/2
 12. Гордана Сливоска 3/3
 13. Ивана Стојкоска 3/4
 14. Александра Петкоска 4/1
 15. Александра Петанческа 4/2
 16. Сашко Ангелески 4/3
 17. Зоран Митрикески 4/4
 18. Јасмина Илиоска 4/5
 19. Дејана Тренеска 5/1
 20. Зоран Кимоски 5/2
 21. Данијела Костадиновска 5/3
 22. Зоран Чеврески 5/4
 23. Соња Мојсоска Талеска 6/1
 24. Петре Крстески 6/2
 25. Илија Лучески 6/3
 26. Виолета Зероска 6/4
 27. Божидар Јованоски 6/5
 28. Жанета Петроска 7/1
 29. Оливера Секулоска 7/2
 30. Ана Жежоска 7/3
 31. Виолета Героска 7/4
 32. Павлина Гулабоска 7/5
 33. Јасмина Илиоска 8/1
 34. Стојческа Наташа 8/2
 35. Даниела Станческа 8/3
 36. Благојче Богданоски 8/4
 37. Рубин Секулоски 8/5
 38. Илија Беличоски 9/1
 39. Тони Ристески 9/2
 40. Валентин Црвенкоски 9/3
 41. Aлександра Колевски 9/4
 42. Горан Стеваноски 9/5