Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Училишен одбор

Училишен одбор

 

Рубин Секулоски – претседател

Валентин Црвенкоски заменик претседател

Тони Ристески – член од родители

Јане Зероски член од локална

Весна Мојсоска -член наставник

Ана Бошкоска – член наставник

Жаклина Гегоска – член -педагог