Училишен одбор - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Училишен одбор

Училишен одбор

 

Рубин Секулоски – претседател

Валентин Црвенкоски заменик претседател

Зоран Митрикески – член од родители

Јане Зероски член од локална

Весна Мојсоска -член наставник

Драгица Костадиноска – член наставник

Жаклина Гегоска – член -педагог