Годишни извештаи - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Годишни извештаи

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Начин и посредување при барање на пристап до информации од јавен карактер.

Годишни извештаи за слободен пристап до информации од јавен
карактер