Податоци за контакт - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Податоци за контакт

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Начин и посредување при барање на пристап до информации од јавен карактер.

Основни податоци за контакт со службеното лице за
посредување со информации

Согласно обврските што произлегуваат од член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/2019), имателот на информации – ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определи следното лице:

Жаклина Гегоска – секретар
Телефон: 048 417 755, 072 263 906
контакт e-mail: zaklina.gegoska@hotmail.com

ООУ „Блаже Конески“
7500 Прилеп
Република Северна Македонија

ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ
ПРИЛЕП