Предметна - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Предметна

Љубица Јованоска
Македонски јазик
Андријана Дукоска
Музичко образование
Анета Николоска
Биологија и Природни науки
Анета Оропан
Математика
Борче Спиркоски
Физичко образование
Бранко Бабаноски
Техничко образование
Валентина Кочоска
Англиски јазик
Василка Василоска
Англиски јазик
Весна Мојсоска
Македонски јазик
Виолета Маркоска
Математика
Виолета Христоска
Македонски јазик
Горјан Василевски
Историја
Дејан Ангелески
Историја
Драгица Костадиноска
Англиски јазик
Евгенија Ангелеска
Германски јазик
Елена Димоска
Ликовно образование
Елена Крстеска
Англиски јазик
Елизабета Каровска
Географија
Емилија Ристеска
Математика
Игор Богданоски
Математика
Илчо Мицкоски
Географија
Катерина Јонческа
Германски јазик
Катерина Димкоски
Македонски јазик
Лидија Котеска
Граѓанска култура и Религии
Маја Кузманоски
Музичко образование
Маргарита Магдеска
Англиски јазик
Марија Василеска
Англиски јазик
Марија Тодороска
Запознавање со религиите
Наташа Р. Проданоска
Информатика
Наташа Чубрикоска
Математика
Петар Андоноски
Техничко образование
Рената Костоска
Географија
Роберт Конески
Етика на религии
Соња Пирганоска
Природни науки
Тања Јованоска
Физичко образование
Тони Николоски
Физичко образование
Филип Ристески
Англиски
Христина Мирческа
Биологија
Цветанка Димоска
Иновации