Известување за упис на првачиња - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Известување за упис на првачиња

И З В Е С Т У В А Њ Е

OОУ “Блаже Конески” од Прилеп ги известува родителите на децата родени од 01.01.2014 год. до 31.01.2015 год. дека запишувањето на децата кои ќе посетуваат прво одделение ќе се реализира во месец јуни и тоа од 01.06.2020 год. до 30.06.2020 год. Запишувањето на децата ќе се реализира од 9 до 12 часот во просториите на училиштето.

За децата родени од 01.01.2015 год. до 31.01.2015 год. родителите доставуваат писмено барање до Комисијата за упис при што ќе добијат мислење од стручните соработници.

За упис на децата потребно е:

  • присуство на еден или двајцата родители;
  • присуство на детето;
  • оригинал извод од матична книга на родените без оглед на датумот на издавањето (на увид).
  • потврда за примените задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена организација
  • потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена организација
  • Лична карта (на увид) од родителот/старателот

Напомена: Добро е родителите да ги подготват документите за да може уписот да се одвива без пречки бидејќи без потребните документи не ќе може да ги запишат своите деца во прво одделение.

 

05. 2020 год.                                                                                                                     ВД Директор,

Прилеп                                                                                                                      Ангелка Баракоска

Коментарите се затворени.