FOOTPRINTS of MATHEMATICS-MATEMATİĞİN AYAK İZLERİ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

FOOTPRINTS of MATHEMATICS-MATEMATİĞİN AYAK İZLERİ

Целта на нашиот проект е зголемување на културната размена, изразување преку математички вештини и создавање на културна свест кај нашите ученици со употреба на STEM активности. Нашата возрастна група е од 10 до 17 години. Јазиците на нашиот проект се турски, азербејџански и англиски. Во овој проект учествуваат 8 земји и 21 наставник.

Во текот на изминатиот период, учениците од нашето училиште од осмите одделенија, учесници во овој eTwinning проект,изработија аватари, логоа, постери и одговорија на многу анкети и прашалници, решија логички сложувалки и крстозбори. Меѓу другото,дадоа и свои размислувања на тема ,,Математиката и музиката" и ,,Математиката и ликовната уметност"- искажувајќи ја поврзаноста меѓу овие дисциплини. Проектот е во тек и се очекува навремено извршување на обврските. Активностите се интернационализирани и може да се следат преку известувања за работата како на наставниците така и на учениците, на следните линкови:
https://www.facebook.com/profile.php?id=615526935
https://instagram.com/mate_matiginayakizleri?igshid=eno4c3lmY2FhY21z

Одговорни наставници:
Валентина Кочоска
Игор Богданоски

 

Коментарите се затворени.