e-nastava - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

e-nastava

И оваа учебна година иако наставата се одвива комбинирано, настава на далечина и настава со физичко присуство, учениците од нашето основно училиште „Блаже Конески“ Прилеп се вклучија во реализација на активности за поттикнување на демократската клима во училиштето. Сите наши активности во Отвореиот ден за граѓанско образование имаа за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и 
Read more
Согласно препораките на МОН нашето училиште на крајот од третото тримесечие преку видео конференциска врска ги одржа редовните состаноци и тоа: На 13.04.2020 година преку два видео состаноци беа одржани Одделенските совети со класните раководители од одделенска и предметна настава каде поединечно се произнесоа за нивните паралелки. На 14.04.2020 година се одржа Наставничкиот совет на кој беше потврден успехот на 
Read more
Почитувани ученици и родители, Според насоките од МОН и уредбата со законска сила за примена на законот за основно образование за време на вонредна состојба (сл.весник бр.76 од 24.03.2020год) наставниците од ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, спроведуваат учење од далечина на веб сајтот https://www.blazekoneskiprilep.com креиран од страна на училиштето за учење на далечина, ZOOM програма за видео конференциска врска, ТВ училница на МТВ, 
Read more